Ustanova Fundacija IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE  je ustanovljena v dobrodelne, socialne in splošno koristne namene na področju pomoči otrokom s posebnimi potrebami ter razvoju donatorstva, humanitarnosti in filantropije. Namen ustanove je trajen. Njeno delovanje pa je v tako imenovanem javnem interesu.



Razlogi za ustanovitev Ustanove FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE

Ustanovitelj, Humanitarni zavod VID je po desetletnem uspešnem delu na področju pomoči otrokom širom Slovenije in številnih uspešno izvedenih humanitarnih projektih zaznal potrebo po nadgradnji določenega dela svoje dejavnosti, ki jih v okviru statusne oblike zavoda ni mogel izvesti. Še posebej se je to pokazalo ob nekaterih drugačnih načinih zbiranja sredstev, tako kot v razvitem svetu, kjer tradicijo delovanja ustanov poznajo že stoletja. Takšna oblika delovanja dopušča tudi drugačne pristope do darovalcev, ki lahko za splošnokoristen namen namenijo tudi svoje premoženje, nepremičnino, delnice ipd. Kajti ustanova je praviloma na namen vezano premoženje, iz katerega se s plemenitenjem pridobiva pozitivna razlika, ki se jo uporablja za osnovno dejavnost ustanove Fundacije.



Namen ustanove se realizira zlasti z naslednjimi aktivnostmi:

  • s pomočjo do pridobitve specialnih pripomočkov za lažje življenje otrok s posebnimi potrebami in z vzpostavljanjem pogojev za lažjo dostopnost do težje dosegljivih terapevtskih ali zdravstvenih storitev

  • s pomočjo pri izgradnji objektov za premagovanje arhitektonskih ovir za otroke s posebnimi potrebami ter izboljšanjem bivalnih pogojev za te otroke

  • z omogočanjem izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in vzpostavitvijo pogojev za njhovo izobraževanje

  • zagotavljanje pomoči socialno ogroženim družinam z otroki s posebnimi potrebami

  • z zagotavljanjem in financiranjem, nabave posebnih učnih pripomočkov, štipendiranjem in financiranjem vzgojno izobraževalnih procesov otrok, omogočiti tem otrokom ohranjanje pridobljenih znanj, pridobivanje novih znanj in lažje spremljanje učnih, izobraževalnih in ostalih programov, ki jim bodo omogočili lažje vključevanje v življenje in čim večjo samostojnost

  • s podporo in sodelovanjem z drugimi nevladnimi organizacijami, s pravnimi in fizičnimi osebami ter organizacijami, ki delujejo na laičnem, strokovnem in profesionalnem področju pomoči otrokom s posebnimi potrebami

  • izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje oseb ter podpora programom, ki so namenjeni izboljšanju storitev in izboljšanju kvalitete življenja otrok s posebnimi potrebami

  • izobraževanje za dobrodelnost in obveščanje javnosti o dobrodelnosti in potrebnosti delovanja nevladnih organizacij

  • razvoj filantropije in donatorstva


Ustanova lahko opravlja tudi druge dejavnosti od navedenih, ki prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja ustanove in so namenjene uresničitvi njenega namena.



Za realiziranje namenov delovanja ustanova pridobiva sredstva za delovanje in financiranje programov z zbiranjem sredstev donatorjev, sponzorjev, ter drugih naklonitev, daril, volil in z udeleževanjem na razpisih, ter vzpostavljanjem sodelovanja s pravnimi in fizičnimi osebami, z organiziranjem dobrodelnih in drugih prireditev, katerih namen je zbiranje sredstev za delovanje ustanove, z opravljanjem nepridobitne dejavnosti ter drugimi aktivnostmi, akcijami in metodami pridobivanja sredstev, ki so v skladu z aktom o ustanovitvi in zakonodajo.


Koliko namenov bo uresničenih in koliko sredstev bo ustanova zbrala je odvisno predvsem od ljudi, njihove človečnosti in moralnega čuta za sočloveka, to je prisluhniti klicu tistega, ki njihovo pomoč potrebuje. Iz tega naslova se delovanje ustanove odraža predvsem kot odnos javnosti do reševanja problematik, katerim reševanju je ustanova namenjena.