Ustanova FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE je ustanovljena na podlagi sledečega zakona:


Zakon o ustanovah – ZU (Uradni list RS, št. 60/95 z dne 20. 10. 1995)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah – ZU-A (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005)

Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o ustanovah (ZU_UPB1) Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14.10.2005


Temelj za uporabo besede FUNDACIJA v imenu Ustanove IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE  je določen v ZU.


X. UPORABA BESEDE FUNDACIJA

34. člen

(uporaba besede fundacija)


Besedo fundacija lahko v imenu ali firmi uporabljajo pravne osebe, ki so ustanovljene za splošnokoristne ali dobrodelne namene in tega ne opravljajo kot pridobitno dejavnost. Pravne osebe iz prejšnjega odstavka so vpisane v register oziroma evidenco pravnih oseb v skladu z zakonom, po katerem so ustanovljene.Dokumentacija, ki določa pogoje za delo, namen ustanovitve, odločbe in vpis Fundacije v ustrezne evidenceMDDSZ Odlocba soglasje.pdf
MNZ Vpis v evidenco.pdf
MNZ Vpis pooblascene osebe.pdf

MNZ potrdilo.pdf
MF Potrdilo DŠ.pdf
MDDSZ Odlocba.pdf
AJPES glavna dejavnost.pdfUstanova FUNDACIJA IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE je uvrščena tudi na seznam upravičencev do donacij

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošne koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

NAMENITE DEL DOHODNINE OTROKOM