Kaj je donacija?

Definicija donacije; Donations are gifts given without return consideration. Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti. Donatorstvo je (donacija, doniranje, lahko celo imenujemo darilo) neodplačen in nekomercialen dogovor za katero donator (dajalec donacije) ne pričakuje povračila. Donatorstvo je lahko tudi anonimno. Donator z dajanjem sredstev ne pričakuje »protistoritve«, ki bi koristila donatorju. Namen donacije je finančna podpora (splošnega dobra) splošnih družbenih koristi, kot so humanitarni, športni, znanstveni, ekološki in drugi dobrodelni nameni …


In, če se sprašujete, zakaj donirati (ali pa sodelovati na katerikoli način z nami) Humanitarnemu Zavodu VID je odgovor zelo enostaven. Ker imamo dolgoletno tradicijo korektnega in profesionalnega sodelovanja s podjetji. Ker zagotavljamo, da otroci pomoč resnično dobijo in vaša donacija resnično pomaga otroška življenja obrniti na bolje. Ker smo odgovorni do vas, nas in otrok. In ker smo številnim podjetjem dokazali, da je edini pravi način za vse udeležene v procesu pomoči  profesionalen odnos in s tem dosežemo najvišjo kvaliteto za vse udeležene v procesu pomoči.

Želimo pomagati otrokom


Donacija v slovenski zakonodaji
  • Donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
  • Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
  • Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

 

Dodatna ugodnost
Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zakaj ne račun?
Izraz račun kot zahtevka za plačilo donacije po sklenjeni donatorski pogodbi ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna protiusluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.

Kaj pa donacija fizični osebi?
Naj poudarimo, da se sredstva donacij, dana neposredno posameznim osebam ali podjetjem, glede na veljavno zakonodajo ne priznajo kot olajšava. Če torej nameravate donirati točno določeni osebi, je bolj smiselno, da donirate kot fizična oseba drugi fizični osebi. V tem primeru se donacije obravnavajo kot darila med fizičnimi osebami in ta niso predmet obdavčenja z dohodnino. Darila med fizičnimi osebami so sicer predmet obdavčenja z davkom na dediščine in darila, vendar velja, da darilo, ki je po obliki premičnine (tudi denarja), ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov.

Če kot podjetnik oziroma podjetje darujete fizični osebi, pa se bo to obravnavalo kot darilo in bo pri prejemniku obdavčeno z dohodnino, pri darovalcu pa se ne bo priznalo kot davčna olajšava za donacije. Če pa kot podjetnik oziroma podjetje darujete drugemu podjetniku oziroma podjetju, se bo pri prejemniku to vštevalo med obdavčljive prihodke, pri darovalcu pa se ne bo priznalo kot davčna olajšava za donacije.

Kaj pa DDV?
V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

 

Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju - samostojnem podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji.